سلام

تدریس نشانه ( بـ ب ) را با حضور باباها و بابا بزرگ های مهربان در کلاس اجرا نمودم .