اهدای شابلون و کره جغرافیایی به همراه اشکال هندسی در اندازه بزرگ توسط خانواده محترم امیری . که در همین جا از این خانواده محترم تشکر می کنم.