با شروع سال تحصیلی جدید (۸۹-۸۸) تصمیم گرفتم که تجربیات آموزشی خود را در اختیار آموزگاران و اولیاء محترم قرار دهم.