آموزش مفهوم اعداد با استفاده از تصاویر و مهره های رنگی آهنربایی برای درس ریاضی