برپایی نمایشگاه از کار گروهی دانش آموزان  در زمینه دسته بندی حیوانات اهلی و وحشی ( درس علوم تجربی )