عارفان با عشق عاشق می شوند         بـهتـرین مـردم معــلم می شـونـد

علــم با عشــق مکمـــل می شـود         هرکه عاشق شد معلم می شود