ترسیم مراحل رشد گیاهان بر روی تابلو وایت برد معلم ساخته و با استفاده از ماژیکهای رنگی