یکی از مراحل آموزش درس فارسی بخوانیم  استفاده از ماسک و عروسکهای دستی و انگشتی مفاهیم درس مربوطه می باشد . که در اینجا ماسک و عروسکهای دستی و انگشتی مختلفی در زمینه نشانه - ز -  در اختیار گروههای کلاسم قرار داده ام . هر گروه بعد از مشورت با اعضای گروه خود نمایشی را برای سایر دانش آموزان پیرامون موضوع آن درس ارائه می دهد . در اینجا ماسکها شامل سرباز ، رنگ قرمز و زرد ، زنبور و زرافه و عروسکهای مختلف از جمله عروسک آزاده و امین استفاده شده است . دانش آموزان من همراه با بازی و سرگرمی و ایفای نقش ( Role playing ) به مفهوم اصلی درس که همان نشانه جدید است ،پی برده و در فرآیند یادگیری فعالانه شرکت دارند به نحوی که خودشان مطلب مورد نظر را حدس می زنند.( من با استفاده از روشهای ذکر شده برر روی گفتار و مشکلات کمرویی و اجتماعی شدن آنها و رفع برخی مسائل رفتاری آنها بر اساس جدیدترین یافته های روانشناسی بطور غیر مستقیم کار می کنم که خوشبختانه نتایج مثبت و سازنده ای هم بدست آورده ام. )