به مناسبت آغاز زمستان نشانه - ف - را با بارش برف و با حضور جناب آقای آدم برفی در حیاط مدرسه و کلاسم آموزش دادم . بچه ها از حضور غیر مترقبه آدم برفی بزرگی در مدرسه و کلاس بسیار هیجان زده شده بودند . البته این حالت شامل حال همه بچه های مدرسه و همکارانم هم بود . چون تا آن زمان کسی آدم برفی به این بزرگی ندیده بود . حدس بزنیدجناب آقای آدم برفی از چی ساخته شده ؟