توانایی آموزگاران در استفاده همزمان از دو نیم کره مغز دانش آموزان مهارتی است که می تواند نتیجه کار آموزش را چند برابر کند .همانطور که می بینید من از بشقابها و کارتهای رنگی و از طریق بازی و به روشی نوین زنگ املا را با شور و هیجان خاصی برگزار کردم .