دانش آموزان در کلاس مهارتهای زندگی با اندامهای داخلی و کارکرد آنها از طریق مشاهده مستقیم ماکت اعضای بدن آشنا شدند و در پایان دانش آموزان با ثروتهای گرانبهایی که خداوند در درون هر یک از آنها به ودیعه قرار داده پی بردند .