نتیجه رشد گیاهانی که دانش آموزان در باغچه مدرسه در ماههای گذشته کاشته بودند و شما در پستهای قبلی با نحوه و روند فعالیت آنها آشنا شده بودید .