دانش آموزان در چند لیوان مقداری یخ می ریزند و در جاهای مختلف مدرسه قرار می دهند. آنها با انجام این آزمایش گرمترین محل کلاس یا حیاط مدرسه را پیدا کرده و سپس با انجام این آزمایش درستی حدس خود را بررسی می کنند . هدف از این آزمایش تقویت مهارت پیش بینی است .( درس علوم تجربی فصل ۵ - گرما)