دختران کلاس من هم در برنامه های دهه فجر مدرسه حضوری فعال داشتند . گروه سرود کلاسم با کلاه های رنگی به شکل پرچم با نظم و ترتیب اجرای زیبایی به نمایش گذاشتند . بچه ها از مدتها پیش از آن مشغول تمرین برای این مراسم بودند که با استقبال گرم دانش آموزان مدرسه و همکارانم مواجه گردید . همین جا از همه دانش آموزانم تشکر می کنم .