/ 1 نظر / 15 بازدید
هاله حميدي

اون روز نشانه (چ) رو درس داده بودند ،عنوان درس "چراگاه" بود.در مشق شب بچه ها ،شكلي از يك چمنزار كشيده شده بود كه آزاده وامين با پدر و مادر خود به پيك نيك رفته بودند.بچه ها مي بايست داستاني كوتاه براي آن مي ساختند.برنا گفت :مامان ميخواهم بنويسم من و پدر و مادر م به چراگاه رفتيم و در آنجا ناهار خورديم![خنده]منو باباي برنا از خنده روده بر شديم.[شوخی]